Financiële sector goed op weg met klimaatdoelstellingen, maar actieplannen kunnen concreter

13 maart 2023

Met de ondertekening van het klimaatcommitment in juli 2019 hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders aangegeven mee te doen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. De partijen spraken af dat zij uiterlijk in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekendmaken en toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan de beide akkoorden. De actiebereidheid van de financiële sector blijkt groot. Zo heeft 96% van de ondertekenaars de ambitie om haar portefeuille in lijn te brengen met het 1,5-gradenscenario en uiteindelijk in 2050 een netto-nul portefeuille te bereiken. 90% van de ondertekenaars heeft een actieplan met een reductiedoelstelling voor 2030.

Tegelijkertijd gaan Minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie verkennen hoe eventuele wetgeving kan worden ingezet om het klimaatcommitment van de financiële sector te ondersteunen. De ministers prijzen de betrokkenheid en actiebereidheid van de sector om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Een versnelling van de transitie is echter nodig, de verschillen tussen actieplannen zijn soms groot en acties moeten vaak concreter.

Minister Kaag: “De financiële sector heeft grote ambities laten zien en dat verdient een pluim. Om de bijdrage van de sector te vergroten wil ik samen met de sector verkennen hoe eventuele wetgeving bij kan dragen aan het versterken van hun bijdrage aan de duurzame transitie. Dit moet het goede initiatief van de sector bekrachtigen, en de lat tussen voorlopers en achterblijvers op een hoog ambitieniveau gelijktrekken.”

Minister Jetten: “Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie en vraagt een bijdrage van alle sectoren van de economie. Het doel van het kabinet is tenminste 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Het kabinet creëert hiervoor de juiste randvoorwaarden met een optimale mix van normeren, beprijzen en subsidiëren. De financiële sector speelt een cruciale rol in deze transitie en die willen wij dan ook tijdig optimaal ondersteunen. “

Mogelijke wettelijke instrumenten waar aan gedacht kan worden zijn:

  1. een inspanningsverplichting om financieringen en beleggingen in lijn te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs,
  2. een verplichting om een klimaatplan op te stellen, met duidelijke regels over de inhoud en de verplichting ook uitvoering te geven aan het plan.
  3. een uitbreiding van de wettelijke eisen om betrokkenheidsbeleid (engagement) te voeren.

Dit zijn enkele denkrichtingen en verdere inbreng vanuit de sector, de wetenschap, de toezichthouders en maatschappelijke organisaties is gewenst. De centrale vraag is wat voor eventuele wetgeving het meest effectief is om de financiële sector versneld te helpen met het in lijn brengen van hun portefeuilles met de doelen van Parijs.

De ministers zullen samen met de sector hierover het gesprek aangaan.

Bron: Rijksoverheid