Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden onder de hierna genoemde begrippen de betekenis verstaan die erachter is omschreven:
a. Next Level Academy: de besloten vennootschap Next Level Academy, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 34.22.34.90
b. programma’s: door Next Level Academy te organiseren seminars, cursussen en trainingen e.d. met een open inschrijving.
c. deelnemer: een natuurlijk persoon die op grond van een met Next Level Academy gesloten overeenkomst deelneemt aan een programma; opdrachtgever: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Next Level Academy is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma;
d. brochure: een door Next Level Academy ten behoeve van een bepaald programma uitgegeven brochure waarin specifieke informatie is opgenomen dit programma betreffende;
e. annulering: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij Next Level Academy;
f. verschuiving: de eenmalige mogelijkheid het programma te volgen op een ander tijdstip dan waarvoor de opdrachtgever de deelnemer heeft ingeschreven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Next Level Academy, haar relatie met de deelnemer, alle tussen haar en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten evenals op de uitvoering daarvan, een en ander voorzover dat betrekking heeft op programma’s.
2. Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door Next Level Academy schriftelijk is aanvaard.
3. Mocht Next Level Academy genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal Next Level Academy jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Next Level Academy zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevat of het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte aan opdrachtgever is kenbaar gemaakt.
2. Inschrijving voor een deelneming aan een programma kan slechts geschieden door toezending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, welke volledig ingevuld en ondertekend aan Next Level Academy per post of per email dient te worden verzonden, dan wel door aanmelding via de website van Next Level Academy.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Next Level Academy en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de inschrijving bedoeld in artikel 3 lid 2 door Next Level Academy is geaccepteerd en dit schriftelijk door Next Level Academy aan opdrachtgever is bevestigd.
2. De op het moment van totstandkoming geldende brochure wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen Next Level Academy en opdrachtgever.
3. In het voorkomende geval dat hetgeen in de overeenkomst is bepaald, in strijd is met de onderhavige voorwaarden, zal het in de overeenkomst bepaalde prevaleren.

Artikel 5 Prijzen

1. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de onderliggende aanbieding, welke doorgaans is opgenomen in de brochure, en gelden exclusief omzetbelasting.
2. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Next Level Academy en opdrachtgever, omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is Next Level Academy gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door opdrachtgever. Onder kostprijsfactoren zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen, belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege.

Artikel 6 Deelnemersaantal

1. Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door Next Level Academy gestelde minimum aantal ligt, is Next Level Academy gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

1. Next Level Academy zal de met de opdrachtgever gesloten de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen maar behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.
2. Voor aanvang van het programma zal Next Level Academy zorgdragen voor toezending van aanvullende informatie aangaande het programma.

Artikel 8 Betaling

1. Tegelijk met de bevestiging als in artikel 4 lid 1 bedoeld wordt opdrachtgever een factuur toegezonden ter zake van de overeengekomen prijs.
2. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die deze van Next Level Academy ontvangt, binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch in ieder geval voor aanvang van het programma waarvoor is ingeschreven
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval Next Level Academy omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
4. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, door middel van een giro- of bankoverboeking.
5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 30 dagen, doch in ieder geval bij aanvang van het programma, is opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling, over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Annulering

1. Annulering door opdrachtgever is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van het programma. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Voor de bepaling of de annulering tijdig is gedaan, is de datum poststempel doorslaggevend. Next Level Academy bevestigt aan opdrachtgever of de annulering op grond van dit artikel al dan niet deugdelijk is.
2. Bij deugdelijke annulering als in het voorgaande lid bedoeld is opdrachtgever een vergoeding aan Next Level Academy verschuldigd ten bedrage van € 100 (excl. BTW). Bij ondeugdelijke annulering, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd, tenzij sprake is van verschuiving, als geregeld in artikel 10.
3. Onder aanvang van het programma als in lid 1 genoemd, wordt bedoeld de in eerste instantie overeengekomen datum van aanvang van het programma, voordat eventuele verschuiving van het programma heeft plaatsgevonden.
4. In geval Next Level Academy op grond van een deugdelijke annulering door opdrachtgever enige betaling aan opdrachtgever dient te restitueren, is zij gerechtigd deze betalingsverplichtingen te verrekenen met betalingsverplichtingen die opdrachtgever jegens Next Level Academy heeft.
5. Annulering is niet mogelijk indien er sprake is van een eenmalig programma.

Artikel 10 Verschuiving en inhalen

1. In het geval dit expliciet in de brochure of op de website wordt vermeld, is verschuiving mogelijk mits hetzelfde programma binnen een periode van een jaar na aanvang van het programma wederom wordt aangeboden, en onder voorbehoud dat het programma nog niet is volgeboekt. Verschuiving is eenmalig mogelijk. Next Level Academy bevestigt aan opdrachtgever of de verschuiving op grond van dit artikel al dan niet mogelijk is.
2. Ingeval opdrachtgever of de deelnemer van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van het programma hiertoe een schriftelijk verzoek bij Next Level Academy te hebben ingediend. Inzake de verschuiving is opdrachtgever aan Next Level Academy een vergoeding verschuldigd ten bedrage van euro 100 (excl. BTW).
3. Indien het verzoek tot verschuiving Next Level Academy binnen vijf werkdagen voor aanvang van het programma, dan wel na aanvang van het programma bereikt, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd en kan opdrachtgever alsnog van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik maken tegen betaling van 25% van het factuurbedrag.
4. Na verschuiving is annulering door opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 11 Vervanging

1. De deelnemer kan zich, dan wel de opdrachtgever kan de deelnemer, voor de deelname aan het (gehele) programma laten vervangen, indien geen specifieke toelatingseisen aan het programma zijn gesteld en mits Next Level Academy hiervan uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het programma schriftelijk in kennis is gesteld, onder vermelding van de personalia van de vervangende deelnemer.

Artikel 12 Overmacht

1. Next Level Academy behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht programma’s te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal door Next Level Academy met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze annulering plaatsvindt nadat het programma op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
3. Van overmacht zal in ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de gereserveerde locatie.
4. Next Level Academy is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
5. Bij annulering op grond van dit artikel is Next Level Academy nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding

1. In geval dat opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft Next Level Academy, het recht opdrachtgever en de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen, alsmede de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.
2. Jegens opdrachtgever is Next Level Academy, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 14 Reclame/garantie

1. Klachten over het programma dienen door opdrachtgever binnen 10 werkdagen nadat de klacht veroorzakende omstandigheid zich voordoet, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van het programma, middels aangetekend schrijven te worden gemeld aan Next Level Academy, waarbij opdrachtgever haar klacht zo gedetailleerd mogelijk dient te omschrijven.
2. Klachten welke Next Level Academy meer dan 10 dagen nadat het programma is afgerond, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor opdrachtgever van iedere aanspraak tot gevolg.
3. Indien de klacht naar oordeel van Next Level Academy gegrond is, biedt Next Level Academy opdrachtgever de mogelijkheid om de deelnemer kosteloos aan een alternatief programma deel te laten nemen, mits opdrachtgever de deelnemer, binnen 30 dagen nadat haar deze mogelijkheid is geboden, voor een alternatief programma heeft ingeschreven.
4. Van de mogelijkheid een alternatief programma te volgen kan alleen gebruik worden gemaakt indien het alternatieve programma binnen een jaar nadat deze mogelijkheid door Next Level Academy is geboden aanvangt en op voorwaarde dat het alternatieve programma nog niet is volgeboekt.
5. Terzake van een alternatief programma bestaat geen mogelijkheid voor opdrachtgever tot annulering, verschuiving dan wel vervanging van de deelnemer.
6. Ingeval de prijs van het alternatieve programma hoger is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en gereclameerde programma, zal Next Level Academy terzake van de meerkosten opdrachtgever een factuur toezenden. Ingeval de prijs van het alternatieve programma lager is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en gereclameerde programma, zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. De organisatie en uitvoering van de programma’s, waaronder begrepen het opstellen van het cursusmateriaal, geschieden naar beste vermogen van Next Level Academy. Next Level Academy kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens het programma verkondigd en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
2. Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, en Next Level Academy aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.
3. Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer. Next Level Academy is jegens de opdrachtgever en de deelnemer, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.
4. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Next Level Academy dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Next Level Academy in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.
5. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Next Level Academy berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 16 Geheimhouding

1. De door Next Level Academy aan de deelnemer dan wel opdrachtgever verstrekte deelnemerslijsten zijn uitsluitend bestemd voor kennisname door de deelnemer en opdrachtgever. De deelnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van (de inhoud van) deze deelnemerslijsten en het is hen dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan (de inhoud van) de deelnemerslijsten voor commerciële doeleinden aan te wenden.
2. Het zal Next Level Academy zijn toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

De auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Next Level Academy verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Next Level Academy documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

Artikel 18 Geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.